1560114

รับประกันตัวผู้ต้องหาจังหวัดสุรินทร์

หมวดหมู่สินค้า: A109 รับประกันตัว น้ำตาล
ราคา 0บาท

13 มกราคม 2563

ผู้ชม 32 ผู้ชม

บริการเช่าหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหา ประกันอิสรภาพ มีทั้ง โฉนดที่ดิน เงินสด กรมธรรพ์ และอื่นๆ ปรึกษาปัญหาคดีความจังหวัดสุรินทร์ ต้องการให้ช่วยเหลือโทรมาได้ โทรมาได้เลย ตลอดเวลา นายหน้าประกันตัว รับจ้างประกันตัวจังหวัดสุรินทร์ เช่าหลักทรัพย์ รับประกันตัว มีทีมกฎหมายที่มีความรู้ ความสามารถ ทุกคำแนะนำจึงมั่นใจได้ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ประกันอิสรภาพ จ้างทนายปรึกษากฎหมายจังหวัดสุรินทร์
                              
              ติดต่อเข้ามาได้ที่นายประกัน
รับประกันตัวให้กับผู้ต้องหาคดีเช็คจังหวัดสุรินทร์
ประกันคดีพรากผู้เยาว์จังหวัดสุรินทร์  จ้างทนายปรึกษากฎหมายจังหวัดสุรินทร์
ประกันตัวคดียาเสพติดจังหวัดสุรินทร์
ประกันตัวจำเลยในคดีอาญาระดับศาลอาญา,ศาลจังหวัดจังหวัดสุรินทร์
ประกันตัวคดีฆ่าคนตายจังหวัดสุรินทร์  จ้างทนายปรึกษากฎหมาย


การประกันตัว
 หมายถึง การขออนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย พ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน ตำรวจ หรือศาล ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประกัน หรือโดยมีประกันและหลักประกันหรือไม่ ก็ได้ 
 
การปล่อยชั่วคราว หมายถึง การสั่งอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน ตำรวจ หรือศาล ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าจำเลย ในระหว่างการสอบสวน หรือระหว่างการดำเนินคดีของศาล เพราะตามหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดกระทำความผิดจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้ หากไม่จำเป็นต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ ก็ควรที่จะปล่อยชั่วคราวไปตามกฎหมาย จ้างทนายปรึกษากฎหมาย


ทำไมต้องประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ในคดีอาญา กล่าวคือ
ผู้ต้องหา หมายความถึง บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล (ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (2)
จำเลย หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิด ศาล (ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (3)
 
หลักประกันที่ใช้ในการขอปล่อยชั่วคราว 
หลักทรัพย์ที่ศาลรับพิจารณาในการขอประกัน ได้แก่ 
1. เงินสด
2. พันธบัตรรัฐบาล 
3. สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พร้อมหนังสือรับรอง 
4. สมุดเงินฝากประจำธนาคาร หรือใบรับฝากประจำของ ธนาคาร พร้อมหนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือ และรับรองว่าธนาคาร จะไม่ยอมให้ถอนเงินจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากศาล 
5. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร 
6. หนังสือรับรองจากส่วนราชการค้ำประกันตามระเบียบ กระทรวงการคลัง 
7. หนังสือรับรองกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ พร้อมแสดง ตารางกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ 
8. เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส.๓ น.ส.๓ ก. พร้อมหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ระวางที่ดิน ภาพถ่ายที่ดิน 
9. ใช้บุคคลเป็นประกัน (ใช้ตำแหน่งข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งทนายความ) โดยต้องแสดงหนังสือรับรอง ตำแหน่งและเงินเดือน หรือรายได้ต่อเดือน ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ใช้ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน แต่ในกรณีที่ใช้ประกันตนเองในฐานความผิดซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพให้ประกันได้ไม่เกิน 15 เท่า ของเงินเดือน (คดียาเสพติดใช้เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน เท่านั้น) 
10. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและรับรองตลอดไปแล้ว เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองและสามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในวันทำสัญญาประกัน 
11. หลักประกันเดิมที่วางไว้เป็นประกันต่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการโดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการรับรองว่าได้วางหลักประกันไว้จริงและจะส่งมายัง ศาลพร้อมกับสำเนาสัญญาประกันและเอกสารเกี่ยวกับหลักประเมินนั้น 
12. วางเงินประกันผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC mastercard) (ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1)
 
ศาลมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว 

การวินิจฉัยสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ศาลจะพิจารณา ข้อเหล่านี้ประกอบ ดังนี้ 
1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 
2. พยานหลักฐานที่นำสืบมาแล้ว มีเพียงใด 
3. พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร 
4. ความน่าเชื่อถือของผู้ร้องขอประกันและหลักประกัน มีเพียงใดการรับจ้างประกันตัวคืออะไรครับ?

กรณีที่จำเลยไม่มีเงินหรือหลักทรัพย์ที่จะมาประกันตัวได้
ก็จะไปติดต่อนายประกันให้มาประกันตัวให้ครับ
 
โดยนายประกันจะเรียกเงินประมาณร้อยละ ๑๐-๓๐ ของราคาประกัน (ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง)
เช่น ศาลตีราคาประกัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่จำเลยไม่มีเงินเพียงพอ
จำเลย(หรือญาติ)ก็จะไปติดต่อหานายประกันให้มาประกันตัวให้
นายประกันก็จะเอาหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น โฉนดที่ดิน เงินสด สมุดบัญชีเงินฝาก
กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ (เฉพาะบริษัทประกันภัย) มาประกันตัวจำเลยต่อศาล
และเรียกเก็บเงิน ๑๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากผู้มาติดต่อ
 
นายประกันบางรายอาจให้ทำสัญญาค้ำประกันไว้อีกชั้นหนึ่ง 
เผื่อว่าจำเลยหลบหนี ศาลสั่งปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
จะได้ตามทวงเอากับผู้ค้ำฯ ได้
 
ปล. สมัยโบราณเรียกว่า "ตีนโรงตีนศาล
สมัยนี้เรียกว่า "นายประกัน" หรือ "การเช่าหลักทรัพย์"รับประกันตัวผู้ต้องหา จังหวัดสุรินทร์

 รับประกันตัวผู้ต้องหา อำเภอพนมดงรัก
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลจีกแดก 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลตาเมียง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลบักได 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลโคกกลาง
 
 รับประกันตัวผู้ต้องหา อำเภอศรีณรงค์
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลณรงค์ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลตรวจ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลศรีสุข 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหนองแวง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลแจนแวน
 
  รับประกันตัวผู้ต้องหา อำเภอเขวาสินรินทร์
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลตากูก 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลบึง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลบ้านแร่ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลปราสาททอง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลเขวาสินรินทร์
 
  รับประกันตัวผู้ต้องหา อำเภอโนนนารายณ์
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลคำผง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลระเวียง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหนองหลวง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหนองเทพ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลโนน
 
 รับประกันตัวผู้ต้องหา อำเภอกาบเชิง
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลกาบเชิง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลคูตัน 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลด่าน
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลตะเคียน 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลแนงมุด 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลโคกตะเคียน
 
 รับประกันตัวผู้ต้องหา อำเภอจอมพระ
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลกระหาด 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลจอมพระ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลชุมแสง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลบุแกรง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลบ้านผือ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลลุ่มระวี 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหนองสนิท 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลเป็นสุข 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลเมืองลีง
 
 รับประกันตัวผู้ต้องหา อำเภอชุมพลบุรี
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลกระเบื้อง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลชุมพลบุรี 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลนาหนองไผ่ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลยะวึก 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลศรีณรงค์
รับประกันตัวผู้ต้องหา ตำบลสระขุด 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหนองเรือ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลเมืองบัว 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลไพรขลา
 
 รับประกันตัวผู้ต้องหา อำเภอท่าตูม
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลกระโพ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลทุ่งกุลา 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลท่าตูม 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลบะ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลบัวโคก 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลพรมเทพ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหนองบัว 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหนองเมธี 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลเมืองแก 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลโพนครก
 
 รับประกันตัวผู้ต้องหา อำเภอบัวเชด
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลจรัส 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลตาวัง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลบัวเชด 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลสะเดา 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลสำเภาลูน 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลอาโพน
 
 รับประกันตัวผู้ต้องหา อำเภอปราสาท
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลกังแอน 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลกันตรวจระมวล 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลตานี 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลตาเบา 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลทมอ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลทุ่งมน 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลบ้านพลวง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลบ้านไทร 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลประทัดบุ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลปราสาททนง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลปรือ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลสมุด 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหนองใหญ่ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลเชื้อเพลิง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลโคกยาง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลโคกสะอาด 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลโชคนาสาม 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลไพล
 
 รับประกันตัวผู้ต้องหา อำเภอรัตนบุรี
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลกุดขาคีม 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลดอนแรด 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลทับใหญ่ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลธาตุ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลน้ำเขียว 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลยางสว่าง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลรัตนบุรี 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหนองบัวทอง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหนองบัวบาน 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลเบิด 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลแก 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลไผ่
 
 รับประกันตัวผู้ต้องหา อำเภอลำดวน
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลตระเปียงเตีย 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลตรำดม 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลลำดวน 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลอู่โลก 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลโชคเหนือ
 
 รับประกันตัวผู้ต้องหา อำเภอศีขรภูมิ
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลกุดหวาย 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลขวาวใหญ่ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลคาละแมะ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลจารพัต 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลช่างปี่ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลตรมไพร 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลตรึม 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลนารุ่ง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลผักไหม 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลยาง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลระแงง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหนองขวาว 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหนองบัว 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหนองเหล็ก 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลแตล
 
 รับประกันตัวผู้ต้องหา อำเภอสนม
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลนานวน 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลสนม 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหนองระฆัง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหนองอียอ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหัวงัว 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลแคน 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลโพนโก
 
 รับประกันตัวผู้ต้องหา อำเภอสังขะ
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลกระเทียม 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลขอนแตก 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลดม 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลตาคง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลตาตุม 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลทับทัน 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลบ้านจารย์ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลบ้านชบ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลพระแก้ว 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลสะกาด 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลสังขะ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลเทพรักษา
 
 รับประกันตัวผู้ต้องหา อำเภอสำโรงทาบ
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลกระออม 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลประดู่ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลศรีสุข 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลสะโน 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลสำโรงทาบ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหนองฮะ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหนองไผ่ล้อม 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลหมื่นศรี 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลเกาะแก้ว 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลเสม็จ
 
 รับประกันตัวผู้ต้องหา อำเภอเมือง
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลกาเกาะ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลคอโค 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลตระแสง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลตั้งใจ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลตาอ็อง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลท่าสว่าง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลนอกเมือง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลนาดี 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลนาบัว 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลบุฤาษี 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลราม 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลสลักได 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลสวาย
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลสำโรง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลเฉนียง 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลเทนมีย์ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลเพี้ยราม 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลเมืองที 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลแกใหญ่ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลแสลงพันธ์ 
รับประกันตัวผู้ต้องหาตำบลในเมือง
Engine by shopup.com